KVKK Aydınlatma Metni

PALET KÜLTÜR SANAT VE EĞİTİM DERNEĞİ, İSTANBUL ÇOCUK VE GENÇLİK SANAT BİENALİ


KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN GÖNÜLLÜ/BAŞVURAN/KATILIMIC/DESTEKÇİ AYDINLATMA METNİ

PALET SANAT VE EĞİTİM DERNEĞİ, İSTANBUL ÇOCUK VE GENÇLİK SANAT BİENALİ kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır.

Amacımız; 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi gereğince ve sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, paylaşılan kişiler, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.

  1. Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak PALET SANAT VE EĞİTİM DERNEĞİ, İSTANBUL ÇOCUK VE GENÇLİK SANAT BİENALİ (“BİENAL”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir

İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) ile PALETDER Palet Kültür Sanat ve Eğitim Derneği, İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali (“Dernek“’ ve ‘’ Bienal ”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla, siz değerli gönüllü, katılımcı, başvuran ve destekçilerimizi KVKK kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde bilgilendirmek isteriz.

KVKK kapsamında kişisel veri kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi (“Kişisel Veri”) ve bunun bir özel türü olan Özel Nitelikli Kişisel Veri ise, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, BİENAL ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri (“Özel Nitelikli Kişisel Veri”) ifade eder. Bu kapsamda Kişisel Veri tanımı Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizi de kapsamaktadır.

2. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve İşlemenin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz DERNEK tarafından, DERNEK TÜZÜĞÜ ve Bienal Başvuru şartnamesinde belirtilen amaçlara dayanılarak, yapmış olduğunuz başvurular, destek hizmeti aldığımız sair kurumlar ile her türlü mevzuat veya sözleşme dâhilinde işlem yapılan gerçek ve / veya tüzel kişiler, internet sitemiz  gibi mecralardan sözlü, yazılı veya elektronik ortamda veya ilerde kurulacak/oluşabilecek diğer kanallar başta olmak üzere,  aşağıda sıralanan araçlar üzerinden  toplanmaktadır.

Kişisel Verileriniz,  ile yaptığınız işlemlerle bağlantılı olarak ve aşağıda Bölüm 4’te belirtilen amaç ve kapsamda, otomatik veya otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde ve aşağıdaki yöntemler ve üçüncü kişiler vasıtasıyla başvuru bilgisi, kurum bilgisi, kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, üye bilgisi, gönüllü ol bilgisi, işlem güvenliği bilgisi, hukuki işlem ve uyum bilgisi gibi kategorilerde kişisel veri toplanabilmektedir.

Bu minvalde kişisel veri toplama yöntemi ve vasıtaları aşağıdaki gibidir:

i. BİENAL internet sitesi üzerinden gerçekleştirmiş olduğunuz ziyaretler, üyelik, proje başvurusu, etkinlik başvurusu, gönüllü başvurusu,  kayıt işlemleri ile bağış yapılması esnasında doldurulan belgeler vasıtasıyla,

ii. BİENAL ya da üçüncü kişiler tarafından düzenlenen etkinliklerde ve/veya Derneğe ait etkinlik noktalarında doldurulan belgeler vasıtasıyla,

iii. BİENAL web sitesi üzerinde yaptığınız başvuru vasıtası ile,

iv. Telefon aracılığıyla sözlü olarak veya Derneğe Bienale ait internet sitesi,
sosyal medya platformları ve benzeri kanallar aracılığıyla yazılı olarak tarafımıza iletmiş olduğunuz öneri, talep ya da şikâyetler vasıtasıyla,

v. Tarafınızca doldurulan memnuniyet anketleri vasıtasıyla,

vi. Derneğin Bienalin destekçi /bağışçılarına ilişkin olarak hizmet aldığı ve iş ilişkisi içerisinde anlaşmalı olduğu üçüncü kişiler vasıtasıyla. Kişisel Verilerin işlenmesine ilişkin KVKK’nın 5. ve

6. Maddesinde belirtilen hukuki sebepler aşağıdaki gibidir:

i. Açık rızanızın bulunması,

ii. Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

iii. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,

iv. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla ilgili olarak kişisel veri işlenmesi,

v. Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması,

vi. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

vii. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve

viii. Sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması.

3. Toplanan Kişisel Verileriniz

Dernek Tüzüğünde ve Bienal etkinlikleri çerçevesinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ve hizmetlerin sizlere sunulabilmesi, sizlere karşı olan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, kayıt ve belgelerin düzenlenebilmesi, yerel ve uluslararası yasal mevzuatın öngördüğü bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme, denetim ve sair yükümlülüklere uymak, Sizlerden topladığımız Kişisel Veriler aşağıda Bölüm 4’te belirttiğimiz işleme amaçlarıyla orantılı olarak işlediğimiz verilerinizdir.

4. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel Verileriniz aşağıdaki amaçlar dâhilinde açık rızanıza binaen veya KVKK kapsamında hukuken izin verilen diğer hallerde BİENAL tarafından işlenmektedir:

  1. Bilgi işlem gereksinimleri, proje başvurusu, gönüllü başvurusu ve sistem altyapısı, alınan bilgi işlem destek hizmetlerinin gerekliliği, bu hizmet ve ürünlere ilişkin olarak sizlere gerekli bilgilerin aktarılması amacıyla iletişim kurmak,

     Bağışçı ilişkisinin kurulması kapsamında ayni ve/veya nakdi bağış yapılması (kimlik, iletişim, bağışçı işlem, finans, işlem güvenliği bilgileri), (Hukuki sebep: Sözleşmenin kurulması ve ifası, meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması)

  1. Başvuruda bulunan gönüllü, eğitimci, katılımcı, destekçi, bağışçı ilişkisinin sürdürülmesi kapsamında yapılan başvuruya istinaden teşekkür sertifikası gönderilmesi (kimlik, iletişim, bağışçı işlem bilgileri), (Hukuki sebep: Meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması)
  1. Gönüllü/Katılımcı memnuniyetinin ölçümlenmesi ve artırılması, şikâyet yönetimi, hizmetler, eğitimler ve etkinlikler ile ilgili görüş ve önerilerinizi almak, sorun-hata bildirimlerinizi almak, ürün, etkinlik ve hizmetlere, yönelik tarafınıza bilgi vermek, (Hukuki sebep: Meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması)
  1. Şikayet ve taleplerinize yönelik tarafınıza bilgi vermek, (Hukuki sebep: Meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması)
  • Bağış yapılması akabinde finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi ve bu doğrultuda vergisel ve diğer kanuni yükümlülüklerin (bağış makbuzu, düzenlenmesive saklanması dâhil olmak üzere) yerine getirilmesi (kimlik, iletişim, finans, bağışçı işlem, katılımcı işlem bilgileri), (Hukuki sebep: Kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin ifası, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması)
  • BİENAL faaliyetleri çerçevesinde başvuru,  destek, geribildirim, online eğitim, online etkinlik çalışmalarının yürütülmesi ve bu kapsamda elektronik yollarla veya telefon vasıtasıyla irtibat kurulması (kimlik, iletişim, işlem, işlem güvenliğii), (Hukuki sebep: Açık rıza)

vii. BİENAL’ katılımcılarımıza ileti kargo ve posta gönderilmesi için  anlaşmalı olduğumuz kurumlara, kargo ve postaların size teslimini gerçekleştiren kargo şirketlerine 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. (kimlik, iletişim, adres, eğitim, etkinlik bilgileri) (Hukuki sebep: Açık rıza)

viii. BİENAL başvuru ve etkinlikleri aracılığıyla yapılan faaliyetler, eğitimler katılımın sağlanması, duyurulması,  bu doğrultuda analiz çalışmalarının yürütülmesi, faaliyetlerinin planlanması ve icrasının yönetimi (kimlik, iletişim, katılımcı işlem, mesleki deneyim bilgileri), (Hukuki sebep: Açık rıza)

ix. Bienal Katılımcılarının memnuniyetini artırmak amacıyla elektronik ve/veya fiziki ortamlarda memnuniyet anketleri düzenlenmesi, (kimlik, iletişim, bağışçı işlem, katılımcı işlem, mesleki deneyim, eğitim, etkinlik, öneri/talep/şikâyet bilgileri) (Hukuki sebep: Açık rıza)

x. BİENAL web sitesi,  sosyal medya platformları ve benzeri kanallarla iletilmiş olan bağışçı/katılımcı, gönüllü talep, öneri ve şikâyetlerinin değerlendirilmesi ve takibinin sağlanması, (kimlik, iletişim, katılımcı, gönüllü işlem, öneri/talep/şikâyet, sosyal medya hesap bilgileri) (Hukuki sebep: Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması)

xi. BİENAL bünyesinde gerçekleştirilen ve/veya gerçekleştirilecek olan etkinlik, proje, toplantı ve benzeri faaliyetlere ilişkin olarak duyuru ve çağrıların yapılması, etkinlik davetiyelerinin, sertifika, afiş, broşür, katalog, dergi, faaliyet raporu, gönderiminin sağlanması (kimlik, iletişim, eğitim, etkinlik bilgileri)
(Hukuki sebep: Açık rıza)

xii. Hukuki uyuşmazlıkların takibi ve giderilmesi süreçlerinin yürütülmesi (kimlik, iletişim, hukuki işlem, katılımcı işlem, bağışçı işlem, işlem güvenliği, öneri/talep/şikâyet bilgileri), (Hukuki sebep: Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması)

xiii. Resmî kurumlarca öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme, denetim yükümlülüklerine uymak, sözleşmelerin gerekliliklerini yerine getirmek ve bu hizmetlerden faydalanılmasına ilişkin olarak Derneğin tabi olduğu yasal yükümlülükleri ifa etmek,  yasal yükümlülüklerin ve idari yetkili kurumların taleplerinin yerine getirilmesi bağlamında yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi (kimlik, iletişim, katılımcı işlem, bağışçı işlem, hukuki
işlem, işlem güvenliği, öneri/talep/şikâyet bilgileri), (Hukuki sebep: Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi)

5. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

BİENAL, kişisel verilerinizi, hukuken izin verilen hallerde (ve Madde 4’te belirtilen amaçlar çerçevesinde) yurt içinde veya yurt dışında; iş birliği yapılan ve/veya hizmet alınan, eğitim, etkinlik,  katılımcı, gönüllü/bağışçı ilişkileri, hukuk, muhasebe, yazılım, araştırma ve benzeri alanlarda destek alınan kişilere ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer üçüncü kişiler ile (SMS ve e-posta gönderimi, CRM (Katılımcı, gönüllü İlişkileri Yönetimi), reklam, sosyal medya, halkla ilişkiler ve bulut bilişim, yedekleme, yazılım desteği veren firmalar ve benzeri) ve hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi, mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla yetkili kurum ve kuruluşlara ve talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarabilmektedir ve/veya erişme açabilmektedir.

Vergi Usul Kanunu, Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatı, Sayıştay, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara,

Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları, idari merciler ve yasal mercilere,

Eğitim katılımcılarımıza ileti gönderilmesi için anlaşmalı olduğumuz kurumlara, verilen siparişlerin size teslimini gerçekleştiren kargo şirketlerine 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

6. Kişisel Veri Sahibinin KVKK Madde 11 Kapsamındaki Hakları

Kişisel veri sahibi olarak dilediğiniz zaman KVKK’nın 11. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen haklarınızı Veri Sorumlusu olan BİENAL’den talep edebilirsiniz.

Bu kapsamda sahip olduğunuz haklar aşağıdaki şekildedir:

i. Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,

ii. Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

iii. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme,

iv. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

v. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu çerçevede yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,

vi. KVKK’ya ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik Hükümleri uyarınca bu verilerin 30 (otuz) gün içerisinde silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

vii. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

viii. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme. Yukarıda belirtilen talepler yazılı olarak veya Kurul tarafından
belirlenecek diğer yöntemlerle veri sorumlusu olarak BİENAL ve PALETDER’e iletilecektir.

Bu kapsamda, yukarıdaki haklarınıza ilişkin talebinizi aşağıda verilen ve aman zaman değişebilecek olan e-posta adresimize, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresiniz vasıtasıyla, güvenli elektronik imzalı, mobil imzalı ya da tarafınızca BİENAL’e daha önce bildirilen ve BİENAL’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle (kimliğinizi tespit edici belgeleri ekleyerek) veya yine aşağıda yer alan ve zaman zaman
değişebilecek olan posta adresimize kimliğinizi tespit edici belgeler ile ıslak imzalı bir dilekçe ile elden teslim edebilir ya da noter aracılığıyla gönderebilirsiniz.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya
başkası adına hareket ediyorsanız bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve bu yetkinin belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerinizi içermesi gerekmektedir.

BİENAL başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde (bir maliyeti olmaması halinde) ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek olan tarifedeki ücret alınabilir. Başvurulara verilecek cevapların 10 (on) sayfayı aşması
halinde, her sayfa için 1,00 (bir) TL işlem ücreti alınacaktır. Cevabın CD, flash bellek gibi kayıt ortamında verilmesinin istenmesi halinde, istenen kayıt ortamının maliyetine göre ücret talep edilecektir.

7. “Eser Sahibi (Kişisel Veri Sahibi), Aydınlatma Metni eki niteliğindeki “Telif Hakkı Devir Sözleşmesi” kapsamında ‘a,b,c,d’ maddelerinde belirtilen haklarına yönelik olarak, sözleşme süresince, eser sahibi eserinin (kişisel verinin) KVKK Madde 6/iV” bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla ilgili olarak kişisel veri işlenmesi” kapsamında işlenmesine muvafakat eder.”

Veri Sorumlusu :
PALETDER Palet Kültür Sanat ve Eğitim Derneği, İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali

Posta adresi :
Lüleci Hendek Cad. Koltukçular Çıkmazı No.1 Kat 3 Tophane 34425  Beyoğlu İstanbul +90 505 925 81 04

E- posta adresi :
info@cocukgenclikbienal.org